About – Om

Jag jobbar idag som fotograf, skribent och med film. Jag lägger stor vikt på att på ett personligt sätt skildra personen, platsen eller situationen. Just mötet med människor är det jag finner mest spännande, det är där dynamiken finns. Människan är sällan förutsägbar, det händer nästan alltid något oförutsett. I porträtten jobbar jag mycket med att försöka få fram det jag uppfattar som det personliga hos varje enskild individ.  

Jag har ett starkt engagemang i samhället, människan och naturen.  Det är något vi måste värna om och ta vara på, vi har ett ansvar som människor idag att inte lämna outplånliga spår till kommande generationer. Jag jobbar gärna i de egna projekten i gränslandet, konstnärligt skapande i samklang med vetenskap. Med mina texter i reportage har jag ofta jobbat med att föra fram åsikter på ett relevant och fakta-grundat sätt. 

Min bakgrund

Som tonåring såg jag mig själv att jobba med fotografi, vilket jag förvisso även gjorde. Jag frilansande som fotograf under 80-talet, fotografi och musik var då mina stora intressen. Att få ett presskort och kunna ta sig in på ställen, i synnerhet alla konserter gjorde att jag kunde se otroliga mängder med livemusik, träffa mängder av artister och då även fotografera detta. Intresset för natur och biologi fanns även det och det blev det som valet föll på, då. Flytt till Lund och en magisterexamen som till slut efter ytterligare fyra år ledde till en avhandling i Teoretiskt ekologi vid Lunds universitet. Efter många års egen forskning inom naturvetenskap är jag tillbaka där det en gång började. Jag har även utbildat mig i fotografi (formellt), har läst fotografi under flera år på HDK-Valand. Idag skriver, fotograferar och filmar jag. Jag har även tagit steget tillbaka till det analoga fotograferandet, många av arbetena och i stort sett alla mina egna projekt är idag analoga. Ett led i att göra saker på ett ett för mig mer stimulerande sätt och att skapa en personlig prägel.

Till och med det gamla mörkrummet har funnit sin väg tillbaka. Att se bilder växa fram i ljuset av den röda lampan, det är fantastiskt kul.

PETER FRODIN
Byvägen 18
24745 Torna Hällestad
+46(0)736730581
contact (at) peterfrodin.net

English version

Today I work as a photographer, writer and with film. I place great emphasis on portraying the person, place or situation in a personal way. The meeting with people is what I find most exciting, it is where the dynamics are. Humans are seldom predictable, something almost unforeseen happens almost always. In the portraits, I work a lot to try to bring out what I perceive as the personal in each individual. I have a strong commitment to society, the human and nature. It is something we must cherish and take care of, we have a responsibility as human beings today not to leave indelible marks on future generations. I like to work in my own projects in the border between, artistic creation in harmony with science. With my texts, I have often worked to present opinions in a relevant and fact-based way.

My background

As a teenager, I saw myself working with photography, which I certainly did. I worked asa freelance photographer in the 80’s, photography and music were then my big interests. Getting a press card and being able to get into places, especially all concerts, meant that I could see incredible amounts of live music, meet lots of artists and of course also take a lot of photographs. There was also an interest in nature and biology and that was what the choice fell on, finally. A move to Lund and a master’s degree which finally after another four years led to a dissertation in Theoretical Ecology at Lund University. After many years of my own research in science, I am back where it once began. Today I write, photograph and film. I have also taken the step back to analog photography, many of the works and virtually all my own projects are analog today. A step in doing things in a way that is more stimulating for me and in creating a personal touch. Even the old darkroom has found its way back. Seeing pictures emerge in the light of the red light, it’s great fun.